ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на elektrodivel.bg

 

      ПРЕДМЕТ


Настоящият Документ представлява общите условия или условията и правилата за използването на elektrodivel.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 

2.    ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА2.1 Наименование: Електродивелъпмънт ЕООД; ЕИК: 200952660; седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Илинден, бл. 71, вх. Д, ет. 8. Ап. 105; електронен адрес за кореспонденция: elektrodivel@gmail.com; телефон за връзка: 0888215958; 0884197476; наличие на регистрация по ЗДДС - да; 

2.2. Електродивелъпмънт ЕООД администрира електронния магазин elektrodivel.bg, под формата на сайта elektrodivel.bg (наричани за краткост „Платформата“).

2.3. Можете да се свържете с elektrodivel.bg на посочения по-горе адрес, телефон или на и-мейл адрес elektrodivel@gmail.com. Разговорите са на цена, определена от вашия мобилен оператор.

 

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия elektrodivel.bg.

 

3.2   Продавач – elektrodivel.bg предлагащ сткоки или услуги на Платформата.

 

3.3.   elektrodivel.bg Opencart (Опенкарт) – платформата за електронна търговия elektrodivel.bg, предоставяна на други търговци от elektrodivel.bg, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги

3.4. Сайт – електронния магазин, хостван от НС 1 ООД на домейн elektrodivel.bg, собственост на Електродивелъпмънт ЕООД

3.5.   Платформата –  Сайта elektrodivel.bg.

3.6.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Електродивелъпмънт ЕООД (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Електродивелъпмънт ЕООД и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

3.7. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

3.8.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална

3.9.   Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Електродивелъпмънт ЕООД за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.10. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува

3.11. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Електродивелъпмънт ЕООД за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Електродивелъпмънт ЕООД.

3.12.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Електродивелъпмънт ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

3.13.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.14.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката elektrodivel.bg или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

 

3.15.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.16.   Съдържание

·         цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

·         съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към elektrodivel.bg , изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

·         всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на elektrodivel.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

·         информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

·         информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

·         данни относно Продавач.

3.17.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.18.   Транзакция – действието от страна на elektrodivel.bg по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.19.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.20.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.21. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент/Потребител/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента/Потребителя/Купувача на даден продукт или услуга.

3.22.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.23.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи/Потребители с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.

3.24. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

3.25.   “Плащане с 1 клик” – услуга за плащане, предоставена от elektrodivel.bg, представляваща система за плащане, която е интегрирана в сайта elektrodivel.bg и е достъпна за Купувачите, чрез която те могат да извършват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез сайта elektrodivel.bg;

3.23.   Token – криптиран уникален код, свързан с картата на Купувача след онлайн плащане и активирането на услугата “Плащане с 1 клик”, който може да бъде използван от Купувача за “Плащане с 1 клик”, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор, с който elektrodivel.bg работи (PayU).

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на elektrodivel.bg обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

 

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Електродивелъпмънт ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5.   Електродивелъпмънт ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Електродивелъпмънт ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Електродивелъпмънт ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Електродивелъпмънт ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Електродивелъпмънт ЕООД от негово име.

5.2.   elektrodivel.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление elektrodivel.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Електродивелъпмънт ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.